Aa Ki Matra Ke Do Varno Ke Shabd

Aa Ki Matra Ke Do Varno Ke Shabd:-

दोस्तों आज हम पढ़ेंगे आ की मात्रा के दो वर्णों के शब्द चित्रों की सहायता से (Aa Ki  Matra Ke Do Varno Ke Shabd With Pictures ) इस अध्याय मे आप बिना  किसी रुकावट के आ की मात्रा  के दो  वर्णों के शब्दों को  चित्रों सहित (Aa Ki Matra Ke Do Varno Wale  Ke Shabd Shabdo Ko Chitro Sahit ) पढ़ सकेंगे | हमने पिछले पोस्ट मे बिना मात्रा के 5 वर्णो  के शब्द को पढ़ा | इस पोस्ट में हम इस से अगला पोस्ट पढ़ेंगे | दोस्तों चलिये आइये शुरू करते हैं |

 

आज दादा चाचा आशा

आज दाना दाव दया

आन थाल घाटा घाम

आम भाग चाप लार

काथा काया काल काट

काना काला कान काघा

कार काम खान कान

काला दाना नास नाता

खाला खाट घना चाचा

गया घास घाट घड़ा

गला घाट आन थाल

गाज चाट बड़ा फाट

गान गाल गाय खारा

गाना गाद गया नाग

गाय डाल फास पापा

घड़ा लात यान शाम

घाटा धाय कार नाद

घाटा धाय नाफ़ नाना

घाव पाला लता वार

चना चाय घात घाव

चाचा आशा दारा धका

Aa Ki Matra Ke Do Varno Ke Shabd

दोस्तों उपरोक्त अभ्यास के साथ आज हमने पढ़ा आ की  मात्रा के दो वर्णों के शब्द चित्रों की सहायता से (Aa Ki  Matra Ke Do Varno Ke Shabd With Pictures )

इस अभ्यास को करने के बाद आप बिना किसी रुकावट के आ की मात्रा के दो वर्णों वाले  शब्द चित्रों सहित (Do Varno Wale Aa Ki Matra Ke Shabd Chitro Sahit )

पढ़ सकेंगे | दोस्तों चलिये आइये आगे शुरू करते हैं, आ की मात्रा  के  दो अक्षरों को जोड़ना और उन्हे पढ़ना :-

 

 Bina Matra Ke 5 Varno Ke Shabd

 Bina Matra Ke Char Varno Ke Shabd

Bina matra Ke Teen Varno Ke Shabd

How To Write School Essay

 Bina Matra ke Do Varno ke Shabd

 

चाट चाह छाता चारा

चाप चार चाह चारा

छका जाफ़ जाय झार

छात्र वाला ताज माल

जला जाम राणा जाता

जाग पासा चाड चाम

जान जाम छाप डाला

जाप जाड़ जात घात

जाल टाटा टाल टार

झाल झार टाक ठाक

झाल धान छाया छाछ

टाप टाव ठास डाल

टास बाद गाय डाल

ठान झाड़ जार जाग

डाक खाट गधा छात्रा

डाक घाव जाग पासा

डाक ठाल टाम टान

डाट बाय बाल बाजा

डाब राज माया साग

डार डाब राज माया

डाला डाब डाट साल

ढाक डाला लाला मरा

ताज थाप थान थाना

ताम ताज माल बला

तार छड़ा राणा जाट

तास खाद खाल जाला

तास ताक ताप नाना

थाप फाग गाज चाट

दाग दान दाव दादा

दात छाता माला

दावा दाह झाड़ घात

धान धार रास बाण

धाम धाय धाक नाना

नाक गधा छात्रा तास

नाक नाता थाना घाट

नारा काला दाना काल

नाव नाड क्षार खारा

नाहा नाम नया काका

पाक पाया नाटा नारा

पाप पाल बड़ा फाग

पाप फाग पास पाला

फाड़ फ़ाक बात मामा

बला ताजा ताया ताला

बाजा जाना छाव छाप

बाजा झासा झाव झाक

बाजा राजा खाल जाला

बाजा राजा गाना खाल

बाबा साथ तारा नार

बाबा साथ पका पान

बाला बाबा बाग भाग

भला चारा मारा धाम

भाक माला बात फार

भाषा भाक भाव माना

मजा माड़ भाला भाड़

मान हाथ बात माया

मारा धाम छात्रा छार

माल मास माता मान

याक छान झाल धान

यार याक याद यान

राक राव राजा छान

राका रात रास राय

राग वान वाण राम

रास बाण हाल शान

लता वार फाव बाद

लाला मरा ढाल ढाप

शान दास दाल दाह

शाया सात साथ सभा

सजा साका हार साग

सारा रात जान नाता

साव सारा सास हाथ

हया हवा क्षार हारा

हाथ मामा भात भाट

हाल दावा वाह वास

हाल हाय हाल हाफ

 

दोस्तों उपरोक्त अभ्यास के साथ आज हमने पढ़ा आ की  मात्रा के दो वर्णों के शब्द चित्रों की सहायता से (Aa Ki  Matra Ke Do Varno Ke Shabd With Pictures )

इस अभ्यास को करने के बाद आप बिना किसी रुकावट के आ की मात्रा के दो वर्णों वाले  शब्द चित्रों सहित (Do Varno Wale Aa Ki Matra Ke Shabd Chitro Sahit )

पढ़ सकेंगे | दोस्तों चलिये आइये आगे शुरू करते हैं, आ की मात्रा  के  दो अक्षरों को जोड़ना और उन्हे पढ़ना :-

 

 

IPS Kids Learning

 

 

 Bina Matra Ke 5 Varno Ke Shabd

 Bina Matra Ke Char Varno Ke Shabd

Bina matra Ke Teen Varno Ke Shabd

How To Write School Essay

 Bina Matra ke Do Varno ke Shabd

 

2 thoughts on “Aa Ki Matra Ke Do Varno Ke Shabd”

  1. Pingback: 200+ छोटी इ की मात्रा के दो वर्णो के शब्द - IPS Kids

Leave a Comment